آیین نامه‌ها و فرم‌ها- مدرسان آئین نامه ها و بخشنامه ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
میزان ساعت تدریس سرپرستان روسای مراکزمدرسان آئین نامه ها و بخشنامه ها
مصوبه جذب- جابجایی مدرسان به استان های دیگرمدرسان آئین نامه ها و بخشنامه ها
جدول حق التدریس اعضای هیئت علمی و مدرسان علمی کاربردی سال ۱۳۹۸مدرسان آئین نامه ها و بخشنامه ها
مصوبه جذب-فعال نمودن کدهای غیرفعال مدرسانمدرسان آئین نامه ها و بخشنامه ها
فرآیند ارسال و بررسی پرونده متقاضیان خبره-تجربیمدرسان آئین نامه ها و بخشنامه ها
ممنوعیت تدریس و تحصیل همزمان در یک مرکز علمی کاربردیمدرسان آئین نامه ها و بخشنامه ها
زمان اجرا بخشنامه سال ۱۳۹۷ حق التدریس مدرسانمدرسان آئین نامه ها و بخشنامه ها
دستورالعمل محاسبه و پرداخت بیمه و مالیات مدرسینمدرسان آئین نامه ها و بخشنامه ها
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمیمدرسان آئین نامه ها و بخشنامه ها
جدول حق التدریس اعضای هیئت علمی و مدرسان علمی کاربردی سال ۱۳۹۷مدرسان آئین نامه ها و بخشنامه ها
ضوابط و مقررات مرتبط با مدرسانمدرسان آئین نامه ها و بخشنامه ها
نحوه تکمیل پرونده و ارسال مدارک متقاضیان تدریس خبره/تجربیمدرسان آئین نامه ها و بخشنامه ها
جدول حق التدریس سال ۹۶مدرسان آئین نامه ها و بخشنامه ها
ثبت نمراتمدرسان آئین نامه ها و بخشنامه ها
دستورالعمل درس کارورزیمدرسان آئین نامه ها و بخشنامه ها
دستورالعمل درس کاربینیمدرسان آئین نامه ها و بخشنامه ها
نحوه تشکیل و و ظایف کمیته های علمی تخصصی مدرسان خبرهمدرسان آئین نامه ها و بخشنامه ها
چگونگی پرداخت حق التدریس مدرسانمدرسان آئین نامه ها و بخشنامه ها
دستورالعمل پرداخت حق التدریس اعضای هیات علمی و مدرسان حق التدریسمدرسان آئین نامه ها و بخشنامه ها
آیین نامه بکارگیری مدرسان مراکز علمی کاربردیمدرسان آئین نامه ها و بخشنامه ها