آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۸ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
تشویق مقالاتپژوهش آیین نامه ها و بخشنامه ها
سرپرست مرکزنظارت کاربرگ ها
جذب روسانظارت کاربرگ ها
تخلفات عمومی دانشجویاننظارت کاربرگ ها
تخلف در جلسه آزموننظارت کاربرگ ها
فرم نظارتنظارت بازدید مراکز
فرم مدرساننظارت بازدید مراکز
فرم گسترشنظارت بازدید مراکز
فرم فرهنگی و دانشجویینظارت بازدید مراکز
فرم آموزشنظارت بازدید مراکز
شیوه نامه انتصابنظارت آیین نامه ها و بخشنامه ها
دستورالعمل انتصابنظارت آیین نامه ها و بخشنامه ها
میزان ساعت تدریس سرپرستان روسای مراکزمدرسان آئین نامه ها و بخشنامه ها
مصوبه جذب- جابجایی مدرسان به استان های دیگرمدرسان آئین نامه ها و بخشنامه ها
جدول حق التدریس اعضای هیئت علمی و مدرسان علمی کاربردی سال ۱۳۹۸مدرسان آئین نامه ها و بخشنامه ها
آیین نامه تقلب در تهیه آثار علمیپژوهش آیین نامه ها و بخشنامه ها
مصوبه جذب-فعال نمودن کدهای غیرفعال مدرسانمدرسان آئین نامه ها و بخشنامه ها
فرآیند ارسال و بررسی پرونده متقاضیان خبره-تجربیمدرسان آئین نامه ها و بخشنامه ها
دفترچه پذیرش مقطع کاردانی مهرماه سال ۱۳۹۷آرشیو دفترچه های پذیرش دانشگاه
ممنوعیت تدریس و تحصیل همزمان در یک مرکز علمی کاربردیمدرسان آئین نامه ها و بخشنامه ها