مدرسان دروس گروه معارف

ردیف

نام

نام خانوادگی

کد ملی

توضیحات

1

سیدحسین

سجادیان

006045****

 

2

حسین

رضایی شریف آبادی

006589****

 

3

سیدمحسن

سجادیان

007613****

 

4

امراله

قلی زاده

008391****

 

5

عباس

شیرمحمدی

038106****

 

6

داود

کریمی مرید

038373****

 

7

منیرالسادات

قافله باشی

038384****

 

8

علی رضا

مرادی

038446****

 

9

صدیقه

سبزواری

038503****

 

10

محمد

صادقی حسن آبادی

049171****

 

11

مهدی

ابوطالبی

53317****

 

12

محمد

صالحی عارف

106398****

 

13

حسن

جان نثاری

129047****

 

14

مهدی

بذرکار

221938****

 

15

مرضیه السادات

موسوی سرچشمه

229172****

 

16

مسعود

الماسی

387481****

 

17

احمد

محیطی اردکانی

444953****

 

18

سیدرسول

زهراپور

503961****

 

19

محمد

میرزایی پور

612972****

 

20

محمد

محمدی

633968****

 

21

ماشاالله

کوچکی میبدی

448966****

 

22

حمید

جدیدیان

387133****

 

23

سبحان اله

خطی

****216068

 

24

قدسیه حسنی ****038125  

26

سید علی موسوی باروق ****297095  

27

مهدی صنیعی ****038359  

28

علی قمی ****038480 پایان اعتبار 1398/03/31

29

محمد معرفت ****006009 پایان اعتبار 1401/01/28

30

فاطمه حسین خراسانی ****006079 پایان اعتبار 1398/09/31

31

سید علی قنادیان ****129032 پایان اعتبار 1398/03/31

32

علیرضا خادم الذاکرین 038192**** پایان اعتبار 1398/03/31

33

       

34

       

35

       

36

       

37

     

 

38

       
39        
40        
41        
42        
43        
 
  • تاریخ آخرین بروزرسانی 1397/10/10