فرآیند پالایش مدرسان

با استناد به بخشنامه معاون محترم آموزشی دانشگاه درخصوص اجرای مفاد آیین نامه «نحوه ارزیابی صلاحیت علمی و عمومی مدرسین حق التدریس موسسات آموزش عالی» برای مدرسین فعلی دانشگاه و  آغاز فرآیند پالایش مدرسان استان قم مقتضی است به منظور افزایش کیفیت جلسات کارگروه های بررسی توانایی علمی و تسریع در انجام فرآیندها، کلیه مدرسین محترم مطابق فایل پیوست شماره یک، نسبت به تشکیل و تحویل پرونده به دفتر امور مدرسان واحد استانی قم (پردیسان- بلواردانشگاه- بعد از میدان علوم- جنب اداره پست) حداکثر تا تاریخ 1397/02/05 اقدام نمایند.
شایان ذکر است دعوت جهت حضور در کارگروه بررسی توانایی علمی منوط به تشکیل و تحویل پرونده به دفتر امور مدرسان واحد استانی قم در زمان مقرر (1397/02/05) می باشد و یادآوری می گردد مطابق بخشنامه مذکور تدریس همه مدرسان از ابتدای نیمسال 98-1397 منوط به طی جذب و اخذ کد مدرسی جدید می باشد.