مدرسین گروه معارف


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگيکد مدرسیتاریخ صدور مجوزوضعیت مجوزمدت اعتبار مجوزمقطع تحصیلی مدرساندیشه اسلامی 1اندیشه اسلامی 2انسان در اسلامحقوق اجتماعی- سیاسی در اسلام تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامیتاریخ تحلیلی صدر اسلامتاریخ امامتانقلاب اسلامیاندیشه سیاسی امام خمینی (ره)آشنایی با قانون اساسیفلسفه اخلاقعرفان عملی در اسلاماخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)آیین زندگی (اخلاق کاربردی) دانش خانواده و جمعیتاخلاق خانوادهتفسیر موضوعی قرآن کریمتفسیر موضوعی نهج البلاغه
22محمد معرفت931000011521996/01/28معتبر5سالهدکتری***
30محمد هادی احمدی984111000023393/02/18معتبر5سالهدکتری***
2امراله قلی زاده931000011856694/5/13معتبر5سالهسطح دو*****
8روح ا... عطائی88899979336194/3/4معتبر5سالهسطح دو**
12سیدحسین سجادیان9310000115013_4000_سطح دو****
16علی شریفی سیستانی90200260694/06/31معتبر5سالهسطح دو****
20محمد زارع94100001108741397/08/13معتبر3سالهسطح دو***
3حامد عبداللهی921000012389098/09/05معتبر3سالهسطح سه***
5حسین رضایی شریف آبادی951000011006994/9/1معتبر5سالهسطح سه****
17علی قمی92100001137051398/03/12معتبر3سالهسطح سه**