مدرسین گروه معارف


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگيکد مدرسیتاریخ صدور مجوزوضعیت مجوزمدت اعتبار مجوزمقطع تحصیلی مدرساندیشه اسلامی 1اندیشه اسلامی 2انسان در اسلامحقوق اجتماعی- سیاسی در اسلام تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامیتاریخ تحلیلی صدر اسلامتاریخ امامتانقلاب اسلامیاندیشه سیاسی امام خمینی (ره)آشنایی با قانون اساسیفلسفه اخلاقعرفان عملی در اسلاماخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)آیین زندگی (اخلاق کاربردی) دانش خانواده و جمعیتاخلاق خانوادهتفسیر موضوعی قرآن کریمتفسیر موضوعی نهج البلاغه
25محمدعلی برزگر88003191398/01/20معتبر1سالهکارشناسی ارشد**
29محمد همتی ابوالوردی93100001152051398/07/17معتبر1سالهکارشناسی ارشد*
3حامد عبداللهی921000012389098/09/05معتبر3سالهسطح سه***
4حسن جان نثاری93100001223591398/06/16معتبر3سالهکارشناسی ارشد*****
7رضا میردار9020271711398/02/23معتبر3سالهکارشناسی ارشد**
9زهرا نصری8889997856681397/08/21معتبر3سالهکارشناسی ارشد***
10سبحان اله خطی86064821397/06/14معتبر3سالهکفایتین***
17علی قمی92100001137051398/03/12معتبر3سالهسطح سه**
20محمد زارع94100001108741397/08/13معتبر3سالهسطح دو***
21محمد محمدی8889997876881398/02/08معتبر3سالهکارشناسی ارشد***