مدرسین گروه معارف


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگيکد مدرسیتاریخ صدور مجوزوضعیت مجوزمدت اعتبار مجوزمقطع تحصیلی مدرساندیشه اسلامی 1اندیشه اسلامی 2انسان در اسلامحقوق اجتماعی- سیاسی در اسلام تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامیتاریخ تحلیلی صدر اسلامتاریخ امامتانقلاب اسلامیاندیشه سیاسی امام خمینی (ره)آشنایی با قانون اساسیفلسفه اخلاقعرفان عملی در اسلاماخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)آیین زندگی (اخلاق کاربردی) دانش خانواده و جمعیتاخلاق خانوادهتفسیر موضوعی قرآن کریمتفسیر موضوعی نهج البلاغه
12سیدحسین سجادیان9310000115013_4000_سطح دو****
13سیدمحسن سجادیان9410000111073_4000_کارشناسی ارشد****
23محمد میرزایی پور9310000115266_4000_کارشناسی ارشد******
1احمد محیطی اردکانی88899979340595/3/29معتبر5سالهسطح چهار****
2امراله قلی زاده931000011856694/5/13معتبر5سالهسطح دو*****
3حامد عبداللهی921000012389098/09/05معتبر3سالهسطح سه***
4حسن جان نثاری93100001223591398/06/16معتبر3سالهکارشناسی ارشد*****
5حسین رضایی شریف آبادی951000011006994/9/1معتبر5سالهسطح سه****
6حسین عندلیب93100001204831396/01/19معتبر5سالهکارشناسی ارشد****
7رضا میردار9020271711398/02/23معتبر3سالهکارشناسی ارشد**