مدرسین گروه معارف


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگيکد مدرسیتاریخ صدور مجوزوضعیت مجوزمدت اعتبار مجوزمقطع تحصیلی مدرساندیشه اسلامی 1اندیشه اسلامی 2انسان در اسلامحقوق اجتماعی- سیاسی در اسلام تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامیتاریخ تحلیلی صدر اسلامتاریخ امامتانقلاب اسلامیاندیشه سیاسی امام خمینی (ره)آشنایی با قانون اساسیفلسفه اخلاقعرفان عملی در اسلاماخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)آیین زندگی (اخلاق کاربردی) دانش خانواده و جمعیتاخلاق خانوادهتفسیر موضوعی قرآن کریمتفسیر موضوعی نهج البلاغه
14صدیقه سبزواری95100001115201393/10/10معتبر5سالهکارشناسی ارشد**
11سید علی موسوی93100001233151394/09/02معتبر5سالهکارشناسی ارشد**
28منیرالسادات قافله باشی93100001114431394/6/20معتبر5سالهکارشناسی ارشد***
6حسین عندلیب93100001204831396/01/19معتبر5سالهکارشناسی ارشد****
10سبحان اله خطی86064821397/06/14معتبر3سالهکفایتین***
20محمد زارع94100001108741397/08/13معتبر3سالهسطح دو***
9زهرا نصری8889997856681397/08/21معتبر3سالهکارشناسی ارشد***
25محمدعلی برزگر88003191398/01/20معتبر1سالهکارشناسی ارشد**
21محمد محمدی8889997876881398/02/08معتبر3سالهکارشناسی ارشد***
7رضا میردار9020271711398/02/23معتبر3سالهکارشناسی ارشد**