مدرسین گروه معارف


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگيکد مدرسیتاریخ صدور مجوزوضعیت مجوزمدت اعتبار مجوزمقطع تحصیلی مدرساندیشه اسلامی 1اندیشه اسلامی 2انسان در اسلامحقوق اجتماعی- سیاسی در اسلام تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامیتاریخ تحلیلی صدر اسلامتاریخ امامتانقلاب اسلامیاندیشه سیاسی امام خمینی (ره)آشنایی با قانون اساسیفلسفه اخلاقعرفان عملی در اسلاماخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)آیین زندگی (اخلاق کاربردی) دانش خانواده و جمعیتاخلاق خانوادهتفسیر موضوعی قرآن کریمتفسیر موضوعی نهج البلاغه
18قدسیه حسنی877293/6/26معتبر5سالهکارشناسی ارشد*******
10سبحان اله خطی86064821397/06/14معتبر3سالهکفایتین***
19ماشااله کوچکی میبدی860812894/10/30معتبر5سالهکارشناسی ارشد*****
25محمدعلی برزگر88003191398/01/20معتبر1سالهکارشناسی ارشد**
16علی شریفی سیستانی90200260694/06/31معتبر5سالهسطح دو****
7رضا میردار9020271711398/02/23معتبر3سالهکارشناسی ارشد**
9زهرا نصری8889997856681397/08/21معتبر3سالهکارشناسی ارشد***
21محمد محمدی8889997876881398/02/08معتبر3سالهکارشناسی ارشد***
26مرضیه اسرافیلی88899978952494/8/16معتبر5سالهکارشناسی ارشد**
8روح ا... عطائی88899979336194/3/4معتبر5سالهسطح دو**