مدرسین گروه معارف


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگيکد مدرسیتاریخ صدور مجوزوضعیت مجوزمدت اعتبار مجوزمقطع تحصیلی مدرساندیشه اسلامی 1اندیشه اسلامی 2انسان در اسلامحقوق اجتماعی- سیاسی در اسلام تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامیتاریخ تحلیلی صدر اسلامتاریخ امامتانقلاب اسلامیاندیشه سیاسی امام خمینی (ره)آشنایی با قانون اساسیفلسفه اخلاقعرفان عملی در اسلاماخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)آیین زندگی (اخلاق کاربردی) دانش خانواده و جمعیتاخلاق خانوادهتفسیر موضوعی قرآن کریمتفسیر موضوعی نهج البلاغه
21محمد محمدی8889997876881398/02/08معتبر3سالهکارشناسی ارشد***
22محمد معرفت931000011521996/01/28معتبر5سالهدکتری***
23محمد میرزایی پور9310000115266_4000_کارشناسی ارشد******
24محمدحسین کارگر شورکی921000011397494/10/23معتبر5سالهسطح سه*****
25محمدعلی برزگر88003191398/01/20معتبر1سالهکارشناسی ارشد**
26مرضیه اسرافیلی88899978952494/8/16معتبر5سالهکارشناسی ارشد**
27مسعود الماسی931000011798993/3/25معتبر5سالهکارشناسی ارشد****
28منیرالسادات قافله باشی93100001114431394/6/20معتبر5سالهکارشناسی ارشد***
29محمد همتی ابوالوردی93100001152051398/07/17معتبر1سالهکارشناسی ارشد*
30محمد هادی احمدی984111000023393/02/18معتبر5سالهدکتری***