مدرسین گروه معارف


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگيکد مدرسیتاریخ صدور مجوزوضعیت مجوزمدت اعتبار مجوزمقطع تحصیلی مدرساندیشه اسلامی 1اندیشه اسلامی 2انسان در اسلامحقوق اجتماعی- سیاسی در اسلام تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامیتاریخ تحلیلی صدر اسلامتاریخ امامتانقلاب اسلامیاندیشه سیاسی امام خمینی (ره)آشنایی با قانون اساسیفلسفه اخلاقعرفان عملی در اسلاماخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)آیین زندگی (اخلاق کاربردی) دانش خانواده و جمعیتاخلاق خانوادهتفسیر موضوعی قرآن کریمتفسیر موضوعی نهج البلاغه
11سید علی موسوی93100001233151394/09/02معتبر5سالهکارشناسی ارشد**
12سیدحسین سجادیان9310000115013_4000_سطح دو****
13سیدمحسن سجادیان9410000111073_4000_کارشناسی ارشد****
14صدیقه سبزواری95100001115201393/10/10معتبر5سالهکارشناسی ارشد**
15علی رضا مرادی931000011740593/5/23معتبر5سالهکارشناسی ارشد**
16علی شریفی سیستانی90200260694/06/31معتبر5سالهسطح دو****
17علی قمی92100001137051398/03/12معتبر3سالهسطح سه**
18قدسیه حسنی877293/6/26معتبر5سالهکارشناسی ارشد*******
19ماشااله کوچکی میبدی860812894/10/30معتبر5سالهکارشناسی ارشد*****
20محمد زارع94100001108741397/08/13معتبر3سالهسطح دو***