مدرسین گروه معارف


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگيکد مدرسیتاریخ صدور مجوزوضعیت مجوزمدت اعتبار مجوزمقطع تحصیلی مدرساندیشه اسلامی 1اندیشه اسلامی 2انسان در اسلامحقوق اجتماعی- سیاسی در اسلام تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامیتاریخ تحلیلی صدر اسلامتاریخ امامتانقلاب اسلامیاندیشه سیاسی امام خمینی (ره)آشنایی با قانون اساسیفلسفه اخلاقعرفان عملی در اسلاماخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)آیین زندگی (اخلاق کاربردی) دانش خانواده و جمعیتاخلاق خانوادهتفسیر موضوعی قرآن کریمتفسیر موضوعی نهج البلاغه
1احمد محیطی اردکانی88899979340595/3/29معتبر5سالهسطح چهار****
2امراله قلی زاده931000011856694/5/13معتبر5سالهسطح دو*****
26حامد عبداللهی921000012389098/09/05معتبر3سالهسطح سه***
3حسن جان نثاری931000012235993/8/20معتبر5سالهکارشناسی ارشد*****
4حسین رضایی شریف آبادی951000011006994/9/1معتبر5سالهسطح سه****
5حسین عندلیب93100001204831396/01/19معتبر5سالهکارشناسی ارشد****
6رضا میردار9020271711398/02/23معتبر3سالهکارشناسی ارشد**
7روح ا... عطائی88899979336194/3/4معتبر5سالهسطح دو**
8زهرا نصری8889997856681397/08/21معتبر3سالهکارشناسی ارشد***
9سبحان اله خطی86064821397/06/14معتبر3سالهکفایتین***