مدرسان دروس گروه معارف

ردیف

نام

نام خانوادگی

کد ملی

توضیحات

1

سیدحسین

سجادیان

006045****

 

2

مهدی

دربانی

006433****

 

3

حسین

رضایی شریف آبادی

006589****

 

4

سیدمحسن

سجادیان

007613****

 

5

امراله

قلی زاده

008391****

 

6

حامد

عبدالهی

038105****

 

7

عباس

شیرمحمدی

038106****

 

8

مرضیه سادات

سجادی

038145****

 

9

داود

کریمی مرید

038373****

 

10

منیرالسادات

قافله باشی

038384****

 

11

علی رضا

مرادی

038446****

 

12

صدیقه

سبزواری

038503****

 

13

حسین

عندلیب

038609****

 

14

علی

محمدی ضیا

038620****

 

15

محمد

صادقی حسن آبادی

049171****

 

16

مهدی

ابوطالبی

53317****

 

17

تورج

روحانی

70257****

 

18

محمد

صالحی عارف

106398****

 

19

حسن

جان نثاری

129047****

 

20

احمدرضا

مسعودی

129323****

 

21

مهدی

بذرکار

221938****

 

22

مرضیه السادات

موسوی سرچشمه

229172****

 

23

مسعود

الماسی

387481****

 

24

احمد

محیطی اردکانی

444953****

 

26

محمدحسین

کارگر شورکی

448988****

 

27

سیدرسول

زهراپور

503961****

 

28

محمد

میرزایی پور

612972****

 

29

محمد

محمدی

633968****

 

30

سیدمصطفی

علامه

657988****

 

31

روح ا...

عطائی

241046****

 

32

علی رضا

خادم الذاکرین

038192****

 

33

ماشاالله

کوچکی میبدی

448966****

 

34

حسین

رستمی

520989****

 

35

حمید

جدیدیان

387133****

 

36

محمد علی

برزگر

501046****

 

37

سبحان اله

خطی

****216068

 

38

غلام

میردار

****488869

 
39 قدسیه حسنی ****038125  
40 علی قمی ****038480  
41 سید علی موسوی باروق ****297095  
42 مهدی صنیعی ****038359  
43 رحیم رحیمی ****112907