اخبار

نهمین نشست رمز ورود به کسب و کار و کارآفرینی در سالن همایش واحد استانی قم برگزار گردید
به مناسبت گرامی داشت هفته جهانی کارآفرینی:

نهمین نشست رمز ورود به کسب و کار و کارآفرینی در سالن همایش واحد استانی قم برگزار گردید

در این نشست ضمن طرح مباحث کارآفرینی و تحلیل زیست بوم کارآفرینی استان ، ویژگی های آمایش سرزمین نظام آموزش مهارتی استان قم مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت

ادامه مطلب